การออกสำรวจภาคสนาม

มีโอกาสได้ไปออกสำรวจภาคสนามกับเพื่อนที่ทำงาน เพื่อไปเก็บลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ในพื้นที่บริเวณภาคอีสาน วิธีการคือ ขับรถยนต์ให้ทั่วทุกพื้นที่เป้าหมาย โดยอ้างอิงจากข้อมูลภาพฯ ที่มี หรือขับให้ได้พื้นที่มากที่สุดเท่าที่มีเวลา การขับรถผ่านพื้นที่ต่างๆ จะทำให้มองเห็นสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจริงทั้งสองข้างทาง แล้วก็ทำการกำหนดจุดหรือมาร์คตำแหน่ง ที่อ้างอิงตรงกันบนข้อมูลภาพฯ ในเครื่องโน๊ตบุ๊ก วิธีการนี้ทำให้เก็บข้อมูลได้จำนวนมากและเร็ว ข้อมูลที่เก็บได้จำนวนมากเท่าไรก็จะเพิ่มโอกาสในการนำมาใช้จำแนกรายละเอียดข้อมูลบนภาพถ่ายให้มีความถูกต้องได้มากเท่านั้น

Sugar Cane

Cassava
แต่การออกสำรวจภาคสนาม ต้องเตรียมข้อมูล แผนที่ และอุปกรณ์มากมายหลายอย่าง อีกทั้งผู้ที่จะไปสำรวจจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบและมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์กับโปรแกรมต่างๆ ด้วย การทำงานแบ่งออกเป็นทีมหรือว่ากลุ่มๆ ละ 3 – 5 คน ขึ้นอยู่กับการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

ตัวอย่างอุปกรณ์ประจำกลุ่ม

1. โน๊คบุ๊ก 2 เครื่อง
สำหรับนำทางและมาร์คตำแหน่งบนข้อมูลภาพฯ

2. เครื่อง GPS แบบพกพา 2 เครื่อง
สำหรับเชื่อมต่อกับโน๊คบุ๊กในการแสดงแผนที่เพื่อนำทางและแสดงตำแหน่งที่เราอยู่อ้างอิงกับข้อมูลภาพฯ เพื่อมาร์คตำแหน่ง

3. กล้องถ่ายรูปติด GPS 2 ตัว
สำหรับการถ่ายรูปลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถ จะใช้กล้องหนึ่งตัวก็ได้ แต่การถ่ายรูปจะต้องถ่ายทั้งด้านซ้ายและขวาทำให้เวียนหัว เสี่ยงต่ออุปกรณ์กระแทรกในตัวรถ และทำให้ไม่สับสนในการแสดงรูปว่าเป็นด้านซ้ายหรือขวา

4. หม้อแปลงต่อกับที่จุดบุหรี่ในรถและปลั๊กพ่วง
สำหรับใช้งานไฟจากรถ เพราะแบตเตอรี่ของโน๊คบุ๊กจะใช้งานได้ 2 – 3 ชั่วโมง ก็หมดแล้ว ซึ่งในการทำงานจริงต้องใช้เวลา 8 – 10 ชั่วโมงบนรถ

5. สารพัดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ทั้งในรูปแบบกระดาษและดิจิตอล เช่น ขอบเขตการปกครอง ถนน ทางน้ำ แผนที่สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็นต้น

GPS

Notebook

หน้าที่และความรู้ของผู้สำรวจประจำกลุ่ม

คนที่ 1 ทำหน้าที่ขับรถ

คนที่ 2 ทำหน้าที่นำทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย
ความรู้ทางด้านการอ่านแผนที่ การใช้งาน GPS การใช้โปรแกรม และคอมพิวเตอร์
(เผื่อโน๊คบุ๊คมีปัญหาตอนทำงาน เช่น เครื่องดับ ทำงานช้า เครื่องค้าง)

คนที่ 3 ทำหน้าที่มาร์คตำแหน่งจุดสำรวจบนข้อมูลภาพฯ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มองเห็น
ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะการสำรวจระยะไกล การแปลตีความด้วยสายตา
การใช้งาน GPS การใช้โปรแกรม และคอมพิวเตอร์

คนที่ 4 และ คนที่ 5 ทำหน้าที่ถ่ายรูป ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินทางด้านซ้ายและขวาของรถ
ความรู้ทางด้านการถ่ายรูป แสงเงา ซัตเตอร์ การถ่ายรูปย้อนแสง (ถ้าเป็นไปได้)
ซึ่งจะทำให้รูปที่ภาพได้มีความคมชัดและสวยงาม

ถ้ามีจำนวนผู้ออกสำรวจในกลุ่มน้อย ซึ่งมีเพียง 3 คน คนที่ 2/3 และ คนที่ 4/5 สามารถทำงานได้เป็นคนๆเดียวได้