Cut and Fill

การคำนวณพื้นที่ตัดและถมสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการถมถนน ถมดินสร้างบ้านจัดสรร การขุดบ่อน้ำ เหมืองแร่ หรือดูการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ในส่วนที่ถูกขุดออกไปหรือถมเพิ่มขึ้นมา นอกจากนั้นยังสามารถคำนวณปริมาตรได้ด้วย

หากนึกถึงสภาพพื้นที่จริงบนโลกการทำงานขุดหรือว่าถม จำเป็นจะต้องมีข้อมูลระดับความสูงพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง นั้นก็คือ DEM นั่นเอง และจะต้องเป็น DEM ใน 2 ช่วงเวลาที่มีระดับค่าความสูงแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น พื้นที่หนึ่งๆ กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 100 x 100 x 1 เมตร ใน DEM1 ส่วน DEM2 อาจจะมีความสูง เพิ่มสูงเป็น 3 เมตรในพื้นที่เดิม เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าควรจะถมดินเป็นปริมาตรเท่าไร จะต้องซื้อดินมากถมกี่ลำ ในลักษณะของพื้นที่จริงเราอาจจะไม่สามารถคำนวณปริมาตรได้โดยตรง เพราะพื้นที่ไม่มีขนาดและรูปร่างที่แน่นอนเหมือนวงกลม สามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม มันจะเป็นลักษณะของพื้นที่หลายเหลี่ยมซึ่งรูปร่างของพื้นที่ด้านบนและด้านล่างไม่เหมือนกัน ดังนั้นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุด คือการให้โปรแกรมช่วยคำนวณ ในที่นี้ผมใช้โปรแกรม ArcGIS ในคำสั่ง Cut/Fill ผมมีตัวอย่างมา Demo ให้เอาไปศึกษาดูได้ครับ

แนวคิดการคำนวณ

Concept

DEM

DEM

พื้นที่ตัดและถมจากการคำนวณ

Cut & Fill

ข้อมูล TIN, เส้นชั้นความสูง, และเขตแนว Cross Section

TIN

เปิดเอกสาร