การใช้งานโปรแกรม ArcView กับข้อมูล 3D (1/5)

ในบทนี้จะอธิบายถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆในส่วนของ 3D Scene View ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 11 อย่าง เช่น Identify, Select Features, Select Graphics, และ Navigate เป็นต้น สำหรับข้อมูลตัวอย่างสามารถใช้ของ Extension 3D Analyst ได้เลย ถ้าได้ทำการติดตั้ง Extension ไปแล้ว ข้อมูลตัวอย่างจะอยู่ที่ \ESRI\AV_GIS30\AVTUTOR\3D\site2

ข้อมูลตัวอย่างจาก Extension

Example Data

ข้อมูลตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้งาน

Test Data

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม ArcView กับข้อมูล 3D

เคยเขียนเรื่องการสร้างข้อมูล 3D โดยใช้โปรแกรม ArcView ไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการสร้างข้อมูล 3D จากเส้นชั้นความสูงและจุดความสูงในรูปแบบของตารางกริดและนำชั้นข้อมูลขอบเขตอำเภอมาซ้อนทับซึ่งทำให้มองเห็น ระดับความสูงต่ำของสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ได้ ใน Blog นี้ได้เขียนขึ้นมาเพิ่มเติมจากส่วนเดิมและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป โดยจะเน้นไปที่การนำชั้นข้อมูลอื่นๆ มาซ้อนทับ ซึ่งจะทำให้การนำเสนอข้อมูลนั้นๆ มีมูลค่ามากขึ้น โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท ได้แก่

1. การใช้งานเครื่องมือใน 3D Scene View

Tools

2. การสร้างแบบจำลองความสูงชนิดโครงข่ายสามเหลี่ยม

TIN

3. การสร้างข้อมูลเวคเตอร์แบบ 2D ไปเป็น 3D และซ้อนทับบนแบบจำลองระดับความสูง

3D

4. การแสดงชั้นความสูงของอาคารบนแบบจำลองระดับความสูง

3D Building

5. การซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับแบบจำลองความสูง

Aerial Photo

สุดท้ายก็จะนำเนื้อหาทั้งหมดมารวบรวมไว้ เพื่อให้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ในครั้งเดียว