การใช้งานโปรแกรม ArcView กับข้อมูล 3D (3/5)

ในบทนี้จะอธิบายถึงการสร้างข้อมูลเวคเตอร์แบบ 2D ไปเป็น 3D และซ้อนทับบนแบบจำลองระดับความสูง ซึ่งการนำข้อมูลเวคเตอร์แบบ 2D ให้สามารถซ้อนทับได้บนแบบจำลองระดับความสูง (3D) สามารถทำได้ โดยการเพิ่มค่า Z ให้กับข้อมูลเวคเตอร์แบบ 2D ซึ่งค่า Z นี้สามารถอ้างอิงได้จากแบบจำลองระดับความสูงและข้อมูลคำอธิบาย (Attribute Data) ในชั้นข้อมูลเวคเตอร์ที่ได้มีการบันทึกไว้

วิธีการนำข้อมูลเวคเตอร์แบบ 2D มาซ้อนทับบนแบบจำลองระดับความสูงสามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่

1. การจำลองค่าความสูงของข้อมูลเวคเตอร์จากแบบจำลองระดับความสูง

TIN

2. การคำนวณค่าความสูงของข้อมูลเวคเตอร์โดยอ้างอิงมาจากแบบจำลองระดับความสูง

Z Value

3. การคำนวณค่าความสูงของข้อมูลเวคเตอร์โดยอ้างอิงมาจากข้อมูลคำอธิบาย

Attribute Data

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม ArcView กับข้อมูล 3D (2/5)

ในบทนี้จะอธิบายถึงการสร้างแบบจำลองความสูงชนิดโครงข่ายสามเหลี่ยม (Triangulated Irregular Network : TIN) จากเส้นชั้นความสูง (Contour Line) และจุดความสูง (Spot Height) ซึ่งเนื้อหาจะคล้ายกับที่เคยเขียนไว้แล้ว เพียงแต่ว่าในส่วนนี้จะไม่ได้ทำการแปลงข้อมูลเวคเตอร์ไปเป็นตารางกริดหรือราสเตอร์ แต่ก็สามารถนำข้อมูลมาซ้อนทับร่วมกับชั้นข้อมูลอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน

Spot Height and Contour Line

Concept

3D

ข้อมูล GIS แบบ 3D สามารถแบ่งออกได้เป็น ข้อมูลแบบเวคเตอร์ ที่เรียกว่า TIN และข้อมูลแบบราสเตอร์ ที่เรียกว่า ตารางกริด หรือบางทีก็เรียกได้หลายอย่าง เช่น ข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลพิกเซล DEM เป็นต้น

3D Data

เปิดเอกสาร