การใช้งานโปรแกรม ArcView กับข้อมูล 3D (5/5)

ในบทนี้จะอธิบายถึงการซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับแบบจำลองความสูง ซึ่งถ้าคิดกันแบบง่ายๆ ข้อมูลต่างๆ ที่มีตำแหน่งตรงกัน บนระบบพิกัดเหมือนกัน ก็สามารถจะนำมาซ้อนทับกันได้เลย ไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยาก แต่ในความเป็นจริงแล้วการจะได้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อมาซ้อนทับกันนั้นจะต้องมีวิธีการจัดเตรียมอยู่หลายขั้นตอน ถึงจะได้ข้อมูลที่พร้อมจะนำมาซ้อนทับกัน เช่น การปรับแก้เชิงเรขาคณิตของทุกชั้นข้อมูลให้มีตำแหน่งตรงกัน การปรับสีของข้อมูลภาพให้สวยงาม การปรับแก้ระบบพิกัดให้เหมือนกัน การค้นหาและรวบรวมแหล่งข้อมูลที่ต้องการ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่นำมาจัดทำในแต่ละบท บางทีก็ได้ผ่านวิธีการเหล่านั้นมาแล้ว ทำให้ดูเหมือนง่าย ในการที่จะนำมาซ้อนทับกัน หลายท่านเมื่อได้ไปทดลองทำแล้ว อาจจะติดปัญหาที่ไม่สามารถนำมาซ้อนทับกันได้ คงต้องมาตรวจสอบในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลกันอีกที ว่ามีขั้นตอนไหนที่ยังไม่ได้ทำบ้าง เช็คทีละขั้นตอน จะทำให้ปัญหาค่อยๆ หมดไป

ผลลัพธ์ของการซ้อนทับ

Aerial Photo in 3D View

ตกแต่งภาพเพิ่มเติมเพื่อการนำเสนอ
Presentation

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม ArcView กับข้อมูล 3D (4/5)

ในบทนี้จะอธิบายถึงการแสดงชั้นความสูงของอาคาร (Building) บนแบบจำลองระดับความสูง ซึ่งเป็นการนำข้อมูลเวคเตอร์ของตำแหน่งอาคารในรูปแบบพื้นที่รูปปิด (Polygon) มาวางซ้อนทับบนแบบจำลองระดับความสูงและดึงค่าความสูงของตัวอาคารขึ้นมาแสดง ซึ่งได้มีการกำหนดค่าไว้แล้วในข้อมูลคำอธิบาย

ค่าความสูงของแต่ละอาคาร

Height of Building

การดึงค่าความสูงของตัวอาคาร

Configuration

การซ้อนทับบนแบบจำลองระดับความสูง

3D Building

เปิดเอกสาร