การใช้งานโปรแกรม ArcView กับข้อมูล 3D (1-5/5)

หลังจากที่พยายามเขียนและนำเสนอการใช้งานโปรแกรม ArcView แบบ 3D มาได้จนครบ 5 ตอนแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะได้รวบรวมเอาไว้ในตอนนี้แล้วและคงเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง 3D ไม่มากก็น้อยครับ

1. การใช้งานเครื่องมือใน 3D Scene View

เปิดเอกสาร

2. การสร้างแบบจำลองความสูงชนิดโครงข่ายสามเหลี่ยม

เปิดเอกสาร

3. การสร้างข้อมูลเวคเตอร์แบบ 2D ไปเป็น 3D และซ้อนทับบนแบบจำลองระดับความสูง

เปิดเอกสาร

4. การแสดงชั้นความสูงของอาคารบนแบบจำลองระดับความสูง

เปิดเอกสาร

5. การซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับแบบจำลองความสูง

เปิดเอกสาร