การใช้งานโปรแกรม Google Earth 6/6 : การนำข้อมูลภาพถ่ายและ Web Map Service ไปเปิดในโปรแกรม Google Earth

ในบทนี้จะอธิบายถึง

1. การนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ผ่านโปรแกรม MapTiler

http://www.maptiler.org

MapTiler

2. การเรียกใช้งาน WMS WMS

เปิดเอกสาร