การใช้งานโปรแกรม QGIS (6/8) : การนำเข้าชั้นข้อมูลจากไฟล์ Text

ในบทนี้จะอธิบายถึงการนำเข้าชั้นข้อมูลจากไฟล์ Text ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย

1. การสร้างชั้นข้อมูล Point

Point

2. การสร้างชั้นข้อมูล Line

Line

3. การสร้างชั้นข้อมูล Polygon

Polygon

4. ผลลัพธ์

Point/Line/Polygon

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม QGIS (5/8) : การจัดการข้อมูลเชิงบรรยาย

ในบทนี้จะอธิบายถึงการจัดการข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่ม/ลบคอลัมน์ การคำนวณค่าใหม่ การค้นหาข้อมูล และการ Join ข้อมูล เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย

1. เครื่องมือการจัดการข้อมูล

Tools2. การเพิ่ม/ลบคอลัมน์ และการคำนวณค่าใหม่

Calculator

3. การติดตั้งโปรแกรมเสริม

Plugin

4. การ Join ข้อมูลผ่าน Shapefile, MS Acces, และ MS Excel

Plugin Manager

eVis

Join Table

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม QGIS (4-3/8) : การสร้างชั้นข้อมูล Point/Line/Polygon

ในบทนี้จะพูดถึงการสร้างชั้นข้อมูล GIS แบบ Point/Line/Polygon ต่อเป็นตอนสุดท้าย คือตอนที่ 3 (3/3) ซึ่งจะเป็นส่วนของชั้นข้อมูล Polygon ประกอบไปด้วย

1. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล

Data Dictionary
2. การตั้งค่า Snap และ Topology

Topology

3. การใช้เครื่องมือการวาดในรูปแบบต่างๆ

Editor

เปิดเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม QGIS (4-2/8) : การสร้างชั้นข้อมูล Point/Line/Polygon

ในบทนี้จะพูดถึงการสร้างชั้นข้อมูล GIS แบบ Point/Line/Polygon ต่อเป็นตอนที่ 2 (2/3) ซึ่งจะเป็นส่วนของชั้นข้อมูล Line ประกอบไปด้วย

1. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล

Data Dictionary
2. การตั้งค่า Snap

Snap

3. การใช้เครื่องมือการวาดในรูปแบบต่างๆ

Editor

เปิดเอกสาร