ค่าความคลาดเคลื่อนของระบบพิกัดแบบภูมิศาสตร์

ระบบพิกัดแบบภูมิศาสตร์ที่คุ้นเคยกันดีในแบบละติจูดและลองจิจูด ที่เป็นลักษณะของจุดทศนิยม เช่น 13.1234 100.3445 ในการบอกตำแหน่งนั้นควรจะบอกเป็นจำนวนจุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง ซึ่งจะให้ความคลาดเคลื่อนประมาณ 10 เซนติเมตร ถ้าบอกเป็นจำนวนจุดทศนิยม 4 หรือ 2 ตำแหน่งจะให้ความคลาดเคลื่อน 10 เมตร และ 1 กิโลเมตร ตามลำดับ อ้างอิงตามเว็บไซด์นี้ครับ http://www.nearby.org.uk

ความคลาดเคลื่อนทศนิยม 6 ตำแหน่ง (11 cm)

6 Decimal

ความคลาดเคลื่อนทศนิยม 4 ตำแหน่ง (11 m)

4 Decimal

ความคลาดเคลื่อนทศนิยม 2 ตำแหน่ง (1.1 km)

2 Decimal

จุดอ้างอิงที่ต้องการบอกตำแหน่ง

Request Position

ความคลาดเคลื่อน

Result