ความแตกต่างของการซ้อนทับข้อมูลแบบ Merge และ Union

ทดสอบทำการเปรียบเทียบการซ้อนทับแบบ Merge และ Union ของชั้นข้อมูล GIS ในรูปแบบ Polygon ซึ่งเป็นการแสดงความแตกต่างของวิธีการทั้งสองนี้ในส่วนของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) และขนาดของข้อมูล (Size)

การ Merge

Merge

การ Union

Union

เปิดเอกสาร