การเชื่อมต่อข้อมูลแบบจุดเข้ากับรูปภาพในโปรแกรม QGIS

1. เปิดโปรแกรม QGIS

2. เปิดชั้นข้อมูลแบบจุดที่ต้องการนำมาเชื่อมต่อกับรูปภาพ

Point
3. สร้างฟิลด์ใหม่เป็นชนิดตัวหนังสือเพื่อทำการใส่ชื่อและที่อยู่ของรูปภาพที่ต้องการแสดง

Add Field

4. พิมพ์ชื่อและที่อยู่ของภาพให้ตรงตามชื่อจุด

5. เมื่อพิมพ์เสร็จทุกบรรทัดแล้ว บันทึกการแก้ไข

Path

6. เลือกเครื่องมือ eVis Event เพื่อแสดงรูปภาพ

Result

การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งจากเครื่อง GPS แบบนำหน

การทดสอบนี้ได้ทำขึ้นมา ตามความอยากรู้อยากเห็นของตัวเอง ที่ปกติเคยใช้เครื่อง GPS แบบนำหนในการนำทาง บันทึกเส้นทาง บันทึกตำแหน่งของพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนก็ไม่เกิน 15 เมตร ตามที่คู่มือหรือเอกสารแจ้งไว้ แต่ก็อยากที่จะลองนำใช้เก็บตำแหน่งที่สามารถมองเห็นในข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ผ่านการดัดแก้แบบออร์โท ว่าค่าความคลาดเคลื่อนจะมากหรือน้อยกว่า 15 เมตร และถ้าเก็บในช่วงเวลาแตกต่างกัน ผลของความคลาดเคลื่อนจะเป็นอย่างไรบ้าง นอกจากนั้นยังได้ทำการใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือที่มีชิปของรับสัญญาณ GPS ทำการวัดร่วมด้วย ซึ่งสุดท้ายก็จะสรุปออกมาเป็นในเรื่องของการใช้ไปให้งานและข้อจำกัดของการใช้งานต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีการนำเครื่อง GPS แบบนำหนและโทรศัพท์มือถือติด GPS ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะเคยมีหลายๆ ผู้ใช้งานที่นำเครื่องไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์และคิดว่าการมีเครื่อง GPS จะสามารถใช้ทำงานได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะการใช้เก็บตำแหน่งหมุดแปลงที่ดินหรือทำวนรอบ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะมีค่าความคลาดเคลื่อนมาก ต้องใช้เครื่อง GPS แบบรังวัดซึ่งจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนในระดับมิลลิเมตรถึงเซนติเมตร

สวนนวมินทร์ภิรมย์

Study Area

จุดที่เก็บตำแหน่ง

Test Site

ตำแหน่งจุดที่นำมาซ้อนทับบนข้อมูลภาพถ่ายฯ

Test Position

ผลลัพธ์ที่ได้

Result

เปิดเอกสาร

การนำเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง GPS

วิธีการนี้จะนำไปใช้นำเข้าและส่งออกข้อมูลที่เราได้จัดทำไว้แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าจะนำเข้าทีละจุดก็คงจะช้าในกรณีที่มีปริมาณจุดจำนวนมาก วิธีการนี้น่าจะสะดวกสบายที่สุด เพียงแต่ต้องมีอุปกรณ์และโปรแกรม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่อง GPS แบบนำหน, สาย Data Link แบบ USB, โปรแกรม DNRGarmin, และข้อมูลจุด

 

เชื่อมต่อเครื่อง GPS เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

Connect

 

เลือก Port การเชื่อมต่อเป็น USB

USB Port

 

เลือก Shapefile ของจุด

Load Data

 

Upload จุดเข้าเครื่อง GPS

Upload

 

เปิดเอกสารการนำเข้าข้อมูล

เปิดเอกสารการส่งออกข้อมูล