ปัญหาที่พบในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม QGIS

ในเนื้อหานี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวถึง QGIS ในทางไม่ดี แต่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ใช้งานควรที่จะทราบไว้ ต้องยอมรับว่า QGIS เป็นโปรแกรมที่ดี ที่มีความพร้อมในการทำงานหลายๆด้าน มี Plugin ให้ใช้งานได้หลากหลาย ประกอบกับการมีการพัฒนาโปรแกรมออกมาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นโปรแกรมระดับต้นๆ ทางด้านฟรีแวร์ที่มีผู้ใช้งานในเยอะและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

แต่จากการใช้งานวิเคราะห์แบบซ้อนทับทั่วไป เช่น Dissolve, Union, หรือ Merge กับหลายชั้นข้อมูล ทำให้เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้น ซึ่งทำให้ข้อมูลที่ได้มีความไม่สมบูรณ์

Error
ยกตัวอย่างเช่น การทำ Union ระหว่าง 2 ชั้นข้อมูล หลังจากการประมวลผลจะทำให้มีข้อมูลที่เป็น NULL ปรากฏอยู่ ซึ่งในความเป็นจริงจะต้องไม่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลต่างๆ มีการกำหนดค่าไว้หมดแล้ว ผลลัพธ์ควรจะมีทุกค่า

NULL

หรือการทำ Dissolve ซึ่งทำให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ขาดหายไป นอกจากนั้่นสิ่งที่พบอีกอย่างหนึ่งคือ บน OS เหมือนหรือแตกต่างกันก็ทำให้ข้อมูลที่หายแตกต่างกัน สาเหตุก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เช่น Dissolve เครื่องที่เป็น Window 7 เหมือนกัน QGIS เวอร์ชั่นเดียวกัน ข้อมูลเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ที่ขาดหายไปแตกต่างกัน

Missing Data

เวอร์ชั่นที่ใช้งานนี้คือ 1.7.3 ในเวอร์ชั่นต่อไปอาจจะแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้ดีขึ้น ยังไงจะมา update ให้ทราบอีกทีครับ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางด้าน GIS เบื้องต้น เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบซ้อนทับ (Overlay) ทางด้าน GIS เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ใน อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช ใช้ 8 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน พื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ความลาดชัน ความสูงภูมิประเทศ ความหนาแน่นของทางน้ำ ความหนาแน่นของสิ่งกีดขวางทางน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการระบายน้ำของดิน

เอกสารนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่เริ่มทำงานทางด้าน GIS ได้มองเห็นและมีความเข้าใจในเรื่องของการเตรียมชั้นข้อมูลต่างๆ ที่จะนำมาวิเคราะห์ในโจทย์ที่ต้องการ ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์อย่างง่ายหรือเบื้องต้น ในการทำงานจริงนั้น ยังจะมีวิธีการ สูตร และสมการ ของการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากกว่านี้ แต่หากเรามีความเข้าใจในพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่ดีแล้ว จะช่วยปูทางและทำให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป

ข้อมูลในเอกสารนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่าง อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากหนัก แต่จะมุ้งเน้นไปที่วิธีการทำและขั้นตอนการทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ทั้งนี้การวิเคราะห์ทางด้าน GIS ควรมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ทีต้องการ เพื่อช่วยในการให้ข้อคิด ข้อแนะนำ ปรับปรุง และแก้ไข แบบจำลองที่ได้ให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

*** การวิเคราะห์ในที่นี้ ใช้โปรแกรม QGIS ***

Weighting Rainfall Slope Sub Basin Elevation Water Density Landuse Road Density Drainage Risk Area Analysis 1 Analysis 2

เปิดเอกสาร

ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบให้ค่าคะแนน Point Score Analysis (เพิ่มเติม)

 

dwg to kml

เป็นเรื่องเก่าที่เคยทำไว้เมื่อ 2 – 3 ปี ที่แล้ว แต่ไม่ได้นำเสนอไว้ พอดีไปหาเจอก็เลยถือโอกาสนำขึ้นไว้เลย ตอนนี้ก็มีหลายโปรแกรมที่ทำได้ และมีวิธีการที่ง่ายกว่านี้เยอะ

ไฟล์ DWG
DWG

Register and Transform Tool Extension

Input Coordinate

อ้างอิงพิกัดตามภาพถ่ายทางอากาศ

Reference

ผลลัพธ์ที่ได้ใน ArcView

Result ArcView

ผลลัพธ์ที่ได้ใน Google Earth

Result Google Earth

เปิดเอกสาร