การตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจากค่า pixel ตอนที่ 2

ในตอนที่ 1 จะเป็นการตัดภาพๆ เดียวที่เป็นภาพ pan-sharpened (psp)อยู่แล้ว โดยใช้ค่า pixel แต่ในตอนที่ 2 นี้จะทำการตัดภาพ ms (ภาพสี) และภาพ pan (ขาว-ดำ) ให้มี pixel ตรงกัน คือจะทำการแยกตัดทีละภาพก่อน แล้วค่อยนำทั้ง 2 ภาพที่ได้หลังการตัด ไปทำ psp ในโปรแกรม highview ต่อไป

ในกรณีนี้จะเลือกใช้เมื่อต้องการข้อมูล psp ในพื้นที่เล็กๆ (ตามต้องการ) แต่ข้อมูลภาพต้นฉบับเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่มากๆ การที่จะมาทำ psp ก่อนแล้วมาตัดภาพในภายหลังคงไม่ใช่วิธีที่ดีนัก เพราะจะต้องเสียเวลาในการประมวลผล psp หลายชั่วโมง หรือบางที่ก็เป็นวัน ดังนั้น เราควรตัดภาพให้เล็กลงก่อนและทำ psp จะดีที่สุด เพราะใช้เวลาไม่ถึง 30 นาทีก็เสร็จแล้ว

วิธีการนี้ก็ทำในโปรแกรม ENVI เหมือนเดิม

1. เปิดภาพที่เป็น til ของทั้ง pan และ ms ขึ้นมาก่อน

Pan & MS

2. ทำการคำนวณค่า pixel ให้ ms : pan เป็น 1 : 4 เช่น

ms 4257 x 54495

MS Pixel

pan 17028 x 217980

Pan Pixel

แสดงว่าเป็น 1 : 4 กัน คือ นำค่า 4257 x 4 = 17028 และ 54495 x 4 = 217980

3. ไปที่เมนูใหญ่สุดของ envi และเลือก File — Save File As — TIFF/GeoTIFF

4. เลือก Spatial Subset ของภาพ ms ก่อน โดยใช้วิธีแบบ Image และลากขอบเขตให้ได้พื้นที่ตามต้องการ

Spatial Subset

5. จดค่า Samples และ Lines ของ ms ไว้ทั้ง 6 ตัว และทำการ Subset ข้อมูล ms

MS Samples & Lines

6. นำค่า Samples และ Lines ของ ms ในข้อที่ 5 มาคำนวณค่า Samples และ Lines ของ pan เพื่อจะใช้ในการ Spatial Subset ของ pan (ให้มีค่า pixel ของ ms และ pan ที่ตรงกัน สำหรับการนำไปทำ psp ต่อไป)
 

ms (samples)             1065               3192               2128
ms (lines)                    41724            43000             1277

pan                               (4ms)-3          4ms                4ms
pan (samples)            (4×1065)-3    4×3192          4×2128
pan (samples)            4257               12768            8512

pan (lines)                   (4×41724)-3          4×43000          4×1277
pan (lines)                   166893                  172000             5108

 
7. ไปที่เมนูใหญ่สุดของ envi และเลือก File — Save File As — TIFF/GeoTIFF — เลือก Spatial Subset ของภาพ pan

8. ใส่ค่าที่คำนวณได้ลงไปทั้ง 6 ช่อง และทำการ Subset ข้อมูล pan

Pan Samples & Lines

9. ข้อมูล ms (ข้อ 5) และข้อมูล pan (ข้อ 8) จะมี pixel ตรงกันและเป็นสัดส่วน 1 : 4 สามารถที่จะนำไปทำ psp ในโปรแกรม highview ได้

PSP

การตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจากค่า pixel ตอนที่ 1

ในโปรแกรม ENVI มีวิธีการตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายวิธี ได้แก่ ตัดจากค่า Pixel ตัดจากค่าพิกัด ตัดจากภาพ และตัดจากข้อมูล Vector ต่างๆ ซึ่งปกติงานที่ทำจะนิยมตัดแบบภาพและตัด 1 – 2 ชิ้น เนื่องจากง่ายต่อการมองเห็นภาพและเลือกพื้นที่ติดด้านบนและด้านล่าง จะสร้างให้มี Overlap กันก็ได้แล้วแต่ต้องการ แต่ในบางกรณีที่ต้องการตัดภาพหลายๆ ชิ้น เพื่อให้สามารถเก็บบันทึกลงแผ่น DVD ได้ ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ภาพขนาด 22 GB ก็ต้องแบ่งออกเป็น 6 ชิ้นๆ ละ 3.67 GB ก็พอดีกับแผ่น DVD แต่ละแผ่น ถ้ามีข้อมูล Vector ก็สามารถเลือกและตัดได้ แต่ถ้าไม่มีก็คงต้องอาศัยการคำนวณตัดจากค่า Pixel ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงแต่ก็นำค่า Pixel ทั้งแนวกว้างและยาวมาคำนวณ + – กันนิดหน่อย

Pixel

Spatial Subset

Require Area

Configuration
จากการคำนวณตัดภาพ 6 ชิ้น แต่ละชิ้นสามารถมีค่า Pixel ดังนี้

A = 1 – 14057 = 14057
= 1 – 19122 = 19122

B = 14058 – 28114 = 14057
= 1 – 19122 = 19122

C = 1 – 14057 = 14057
= 19123 – 38244 = 19122

D = 14058 – 28114 = 14057
= 19123 – 38244 = 19122

E = 1 – 14057 = 14057
= 38245 – 57366 = 19122

F = 14058 – 28114 = 14057
= 38245 – 57366 = 19122

ภาพที่ตัดได้แต่ละชิ้นก็จะมี pixel ต่อกันพอดี

ซูม ภาพ A (ด้านขวา) จะต่อกับภาพ B (ด้านซ้าย) ภาพล่าง

Zoom Picture A

ซูม ภาพ B (ด้านซ้าย) จะต่อกับภาพ A (ด้านขวา) ภาพบน

Zoom Picture B