Welcome to a world through Glass

Google Glass หรือ แว่นตาไฮเทคจาก Google จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญ ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีหลากหลายอย่างเข้าด้วยกันจนกลายเป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามาทดแทน Smartphone ในอนาคต

Design 1

ถ้ามองง่ายๆ Google Glass จะเป็นแว่นตาธรรมดาที่ติดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ข้างใน ทำให้กลายเป็นแว่นตาไม่ธรรมดา สามารถทำงานได้ทุกอย่างที่ Smartphone ทำได้ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และควบคุมการทำงานทุกอย่างด้วยเสียง (Voice Command) ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่มีความน่าสนใจในการนำไปใช้งาน ซึ่งในเบื้องต้นคงใช้งานได้ลำบากกับการออกคำสั่ง (ภาษาอังกฤษ) ควบคุมการทำงานต่างๆ ตามความต้องการ เพราะเราจะคุ้นเคยกับการใช้ระบบสัมผัส (Touch Screen) จาก Smartphone มากกว่า ตอนนี้ Google Glass มีวางจำหน่ายแล้วในเวอร์ชั่นแรก (Explorer Edition) ราคา 1,500 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 45,000 บาท คาดว่าในปี 2014 คงจะมีการวางจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบในหลายประเทศทั่วโลก

Design 2

Google Glass ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android มีกล้องถ่ายรูปด้านหน้าสำหรับถ่ายรูปและบันทึกวีดีโอ มีจอแสดงผลและตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นแท่นปริซึม มี GPS ใช้ในการแสดงตำแหน่งบนแผนที่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย WiFi ส่วน 3G และ 4G น่าจะสนับสนุนได้ในเวอร์ชั่นต่อไป มี Bluetooth 4.0 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี AR ช่วยทำให้ได้รับข้อมูลต่างๆ ของพื้นที่รอบๆ ตัว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ผ่่านจอแสดงผล ฯลฯ

ตัวอย่างการใช้งาน อ้างอิงจาก http://www.google.com/glass/start/what-it-does/

Simple

Picture

Hands-Free

Live

Directions

Whatever

Translate

Answers