การแปลงวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ไปเป็น Date Time ใน MS Excel

1. ข้อมูลของวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ใน MS Excel

Text
2. กำหนดคอลัมน์ใหม่ให้เป็นแบบ Date Time พร้อมเลือกรูปแบบของวัน เดือน ปี ตามต้องการ

Date

3. คำนวณค่า Text จากข้อที่ 1 โดยใช้ฟังก์ชั่นแยกข้อความ เพื่อไปใส่ในคอลัมน์ที่เป็น Date Time จากข้อที่ 2

Function

4. ได้ผลลัพธ์เป็น Date Time ตามต้องการ

Date Time