การตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายตำบล

การตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายตำบล โดยใช้โปรแกรม ArcGIS

1. Shapefile ตำบลซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต

Input Data

2. สร้าง Model Builder

Model Builder

3. ผลลัพธ์ที่ได้

Result

เปิดเอกสาร