Error 458 : เปิด Shapefile ใน DNR Garmin ไม่ได้

DNR Garmin เป็นโปรแกรมที่หลายคนรู้จัก ในการนำเข้า ส่งออก หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่อง GPS ซึ่งการใช้งานง่ายมาก ไม่มีอะไรซับซ้อน วันนี้ตั้งใจจะนำเข้าข้อมูลจุด (Shapefile) ซึ่งเป็นจุดตรวจสอบในการไปออกภาคสนาม ไปยังเครื่อง GPS เพื่อจะใช้นำทางเข้าพื้นที่เป้าหมาย ปกติต่อเครื่อง GPS กับ คอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรม เปิด Shapefile และก็เลือก Upload ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย แต่ครั้งนี้ทำไม่ได้โปรแกรมแจ้ง Error 458

Open Shapefile

Error 458

Errors

ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ Window 8.1 หรือ ArcGIS 10.1 หรือ เครื่อง GPS 76CSX (ปกติใช้ 60 CSX) ลองแก้ไขหลายวิธี สุดท้ายก็มาเจอว่าเป็นที่ไฟล์ Geometry ที่ชื่อฟิลด์ [Shape*] ซึ่งถ้าการสร้าง Shapefile ตั้งแต่แรกมีการกำหนดค่า Z และ M ไว้จะทำให้ไม่สามารถนำเข้าในโปรแกรม DNR Garmin ได้ ทำให้เกิด Error 458

Feature ZM

ดังนั้นถ้าต้องการจะให้สามารถนำเข้าในโปรแกรม DNR Garmin ได้ต้องไม่เลือกค่า Z และ M

Feature

สำหรับไฟล์ที่เป็น Feature ZM และมีข้อมูลอยู่แล้ว สามารถแก้ไขได้ โดยใช้คำสั่ง Feature Class to Feature Class ใน ArcGIS ซึ่งจะต้องไปทำการ Disable ค่า Z และ M ในส่วน Environment

Feature Class to Feature Class

Disable Z and M

ผลลัพธ์ที่จะได้จะทำให้ได้ Shapefile ใหม่ ที่มีข้อมูลเดิมและไม่มีค่า Z และ M

Result

สามารถนำเข้าในโปรแกรม DNR Garmin ได้ปกติ

Not Error

การนำเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง GPS

วิธีการนี้จะนำไปใช้นำเข้าและส่งออกข้อมูลที่เราได้จัดทำไว้แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าจะนำเข้าทีละจุดก็คงจะช้าในกรณีที่มีปริมาณจุดจำนวนมาก วิธีการนี้น่าจะสะดวกสบายที่สุด เพียงแต่ต้องมีอุปกรณ์และโปรแกรม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่อง GPS แบบนำหน, สาย Data Link แบบ USB, โปรแกรม DNRGarmin, และข้อมูลจุด

 

เชื่อมต่อเครื่อง GPS เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

Connect

 

เลือก Port การเชื่อมต่อเป็น USB

USB Port

 

เลือก Shapefile ของจุด

Load Data

 

Upload จุดเข้าเครื่อง GPS

Upload

 

เปิดเอกสารการนำเข้าข้อมูล

เปิดเอกสารการส่งออกข้อมูล