การซ้อนทับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ไฟล์รูปภาพ) บน Google Earth

หลายคนที่มีข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น แปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือ แผนที่สภาพภูมิประเทศ ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ เช่น png jpeg gif ก็สามารถนำมาวางซ้อนทับบนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จากโปรแกรม Google Earth ได้ โดยไม่ต้องมีข้อมูลจริงๆ ที่เป็น Shape file หรือ kml ซึ่งก็เป็นวิธีที่สะดวก นอกจากนั้นยังสามารถดู history เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วย ไปเจอวิธีการซ้อนทับข้อมูลใน YouTube มาโดยบังเอิญ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานทางด้าน GI สำหรับจะนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางด้าน GIS เบื้องต้น เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบซ้อนทับ (Overlay) ทางด้าน GIS เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ใน อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช ใช้ 8 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน พื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ความลาดชัน ความสูงภูมิประเทศ ความหนาแน่นของทางน้ำ ความหนาแน่นของสิ่งกีดขวางทางน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการระบายน้ำของดิน

เอกสารนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่เริ่มทำงานทางด้าน GIS ได้มองเห็นและมีความเข้าใจในเรื่องของการเตรียมชั้นข้อมูลต่างๆ ที่จะนำมาวิเคราะห์ในโจทย์ที่ต้องการ ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์อย่างง่ายหรือเบื้องต้น ในการทำงานจริงนั้น ยังจะมีวิธีการ สูตร และสมการ ของการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากกว่านี้ แต่หากเรามีความเข้าใจในพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่ดีแล้ว จะช่วยปูทางและทำให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป

ข้อมูลในเอกสารนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่าง อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากหนัก แต่จะมุ้งเน้นไปที่วิธีการทำและขั้นตอนการทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ทั้งนี้การวิเคราะห์ทางด้าน GIS ควรมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ทีต้องการ เพื่อช่วยในการให้ข้อคิด ข้อแนะนำ ปรับปรุง และแก้ไข แบบจำลองที่ได้ให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

*** การวิเคราะห์ในที่นี้ ใช้โปรแกรม QGIS ***

Weighting Rainfall Slope Sub Basin Elevation Water Density Landuse Road Density Drainage Risk Area Analysis 1 Analysis 2

เปิดเอกสาร

ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบให้ค่าคะแนน Point Score Analysis (เพิ่มเติม)