Multispectral to RGB

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่นำมา Subset โดยใช้ Map Series (*.tif) ใน Erdas ไม่รู้เป็นเพราะว่าอะไร เมื่อนำมาเปิดกับโปรแกรมดูภาพทั่วไป เช่น ACDSee, Photoshop, หรือ MapInfo ทำให้ภาพที่ได้แสดงออกมาเป็นภาพขาวดำแบบยืดๆ แต่นำมาเปิดได้ปกติกับโปรแกรม Erdas, ArcView, หรือ ArcGIS ซึ่งน่าจะต้องกำหนดค่าอะไรสักอย่างก่อนบันทึกภาพออกมา

B/W

แต่ก็พอมีวิธีแก้ไขคือนำข้อมูลภาพที่ได้ไป Export ใน Erdas โดยเลือกให้เป็นแบบ Geotiff

Export to GeoTiff

กำหนด Export Band Selection ไปเป็น RGB และเลือก Create Worldfile (*.tfw)

RGB

ข้อมูลภาพที่ได้ก็สามารถนำไปเปิดกับโปรแกรมอื่นๆ ได้ ซึ่งแสดงเป็นภาพปกติ

MapInfo

MapInfo

ACDSee

ACDSee

Photoshop

Photoshop

ถ้าข้อมูลที่ใช้ในการ Export มีปริมาณมากก็เขียน batch file (*.bcf) เพิ่มเข้าไปและสั่งประมวลผลจะทำให้ทำงานได้สะบายและรวดเร็วขึ้น การเขียน batch file ให้ทำใน MS Excel ก่อนและก็บันทึกเป็น Tab Delimited (*.txt) แล้วก็เปลี่ยน *.txt ไปเป็น *.bcf

MS Excel

*.bcf

ส่วนนี้เป็นการทดสอบเปิดข้อมูลภาพ *.tif (GeoTiff) ในขนาดไฟล์และโปรแกรมที่แตกต่างกัน คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงาน

Compare

การแก้ไขภาพถ่ายขาวดำให้เป็นภาพสี

เคยสงสัยไหมครับ ว่าทำไมบางครั้งเราเปิดภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศขึ้นมาด้วยโปรแกรมดูภาพทั่วไป เช่น AcdSee Snagit หรือ Photoshop แล้วภาพมันเป็นขาวดำ ทั้งๆ ที่มันควรจะเป็นภาพสีเหมือนเวลาเปิดดูจากโปรแกรมทางด้าน RS หรือ GIS แม้ว่าเราจะปรับให้เป็น mode ใดๆ ก็ตามใน Photoshop ก็เป็นขาวดำอยู่ดี ซึ่งภาพก็ไม่ได้เป็นระดับ bit ที่พิศดารอะไร นั้นคือเป็น 8 bit ธรรมดา

เปิดกับ AcdSee

Alpha 1 ACDSee

ผมไปสังเกตเห็น Channels การแสดงผลใน Photoshop ซึ่งเป็น Gray, Alpha1, และ Alpha 2 ไม่ได้เป็น RGB เหมือนในภาพทั่วไปที่เราเปิดออกมาเป็นภาพสี นั่นคือภาพนี้มันถูก export ออกมาให้อยู่ใน Channels ที่เป็นของ Multispectral ซึ่งโปรแกรมดูภาพไม่สามารถจะอ่านได้

ดู Channels ใน Photoshop

Alpha 2 Photoshop

วิธีการแก้ก็คือเราต้องไป export คืนให้ Multispectral ไปเป็น RGB ซึ่งเป็นการเปลี่ยน Channels ของภาพ โดยไม่ทำให้ค่า Digital Number ของภาพเสียไป สามารถเปิดดูได้ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมทางด้าน Geo-Informatics ในที่นี้ผมไป export ที่ Erdas — Import Module — Export (Radio Button) — เลือกภาพแล้วกด OK มันจะขึ้นมาให้เลือก Export Band Selection เปลี่ยนจาก Multispectral เป็น RGB แล้วกด OK ก็จะได้ภาพสีที่สามารถนำไปเปิดดูได้กับทุกโปรแกรม

Export เป็น RGB

Alpha 3

เปลี่ยน Multispectral เป็น RGB

Alpha 4

ภาพที่แก้ไขเสร็จแล้ว

Alpha 5

หากภาพที่ต้องการ Export มีจำนวนมากๆ หลายร้อยหรือหลายพันภาพ แนะนำเขียนเป็น Batch File (*.bcf) แล้วสั่ง Run ครั้งเดียวจะทำงานได้เร็วกว่า มานั่งเลือก Export ทีละภาพๆ